Spring til indhold

Psykologiske undersøgelser

Hos Center for Familiesundhed udarbejder vi pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV), børnepsykologiske undersøgelser (BPU), forældrekompetenceundersøgelser (FKU) og tilknytningsundersøgelser (TKU).

Vores ydelser leveres i pakker alt efter opgavens omfang og kompleksitet. Nedenfor kan du danne dig et overblik over, hvad de forskellige pakker indeholder.

Samarbejde om opgavens opdrag og omfang

Hos Center for Familiesundhed har vi fokus på at yde en specialiseret indsats af høj kvalitet.

Vi ved, at psykologiske undersøgelser er ressourcekrævende for de involverede familier og de enkelte kommuner. Derfor vil der altid forud for indgåelse af et samarbejde omkring en undersøgelse være en dialog mellem forvaltning og CFFS med henblik på at ramme det omfang og stille de spørgsmål i undersøgelsen, der kan hjælpe med at belyse den undersøgtes ressourcer og eventuelle støttebehov bedst muligt.

Vi er bevidste om, at kvalitet og kvantitet ikke nødvendigvis følges ad, når det kommer til psykologiske undersøgelser. Undersøgelsens omfang må aldrig blive større end formålet tilsiger – og en undersøgelse, der er for snæver i sit fokus, kan risikere ikke at imødegå de centrale problemstillinger. I begge tilfælde kan forvaltningen ende med flere spørgsmål end svar, og samarbejdet med familien kan i værste fald blive belastet af en undersøgelsesproces, der opleves meningsløs eller usammenhængende.

Fast pris og kort ventetid

Vi giver altid et fast tilbud på den konkrete undersøgelse, når omfang og fokus er fastlagt. Kørsel og eventuelle afbud er inkluderet. Udgifter til tolk, §54 støtteperson eller andre støttende indsatser afholdes af forvaltningen.

Når der træffes afgørelse om en psykologisk undersøgelse, er der ofte samtidig et presserende behov for at opnå klarhed om barnets eller familiens situation og eventuelle støttebehov. Når I indgår et samarbejde med CFFS, vil der højest gå 6 uger fra opdrag og tilbud er på plads, til en psykolog fra CFFS kan deltage i et opstartsmøde.

Feedback og garanti

Vores ambition er at levere grundige og læsevenlige undersøgelser med tydelige vurderinger og anbefalinger, der kan skabe retning i fremtidige indsatser. Hertil ønsker vi at skabe en gennemsigtig og forudsigelig proces for de involverede familier.

Vi holder os løbende opdaterede på Socialstyrelsen Retningslinjer og Psykolognævnets afgørelser samt modtager supervision og kurser – det er både familiens og forvaltningens garanti for, at kvaliteten af vores undersøgelser er i orden.

Behov og ønsker varierer fra organisation til organisation, og vi ønsker at levere den ydelse, der er behov for hos lige præcis jeres forvaltning.

Hos Center for Familiesundhed værdsætter vi feedback fra vores samarbejdspartnere. Vores grundholdning er, at der altid er noget, vi kan gøre bedre, og at kundens behov er vores fokus. Vi er altid indstillet på et opfølgende møde, hvor vi evaluerer samarbejdet og drøfter, hvordan det kan optimeres.

Ønsker du at vide mere om vores ydelser?

Kontakt os på telefon 58 55 10 92